Adatkezelési tájékoztató2021. 01. 06.

A KIRCHHOFF Hungária Kft.
külső adatkezelési tájékoztatója
a
http://menomunkahely.hu/ oldalon állásra jelentkezéssel kapcsolatban

A KIRCHHOFF Hungária Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Mátyás király u. 52., cégjegyzékszám: 11-09-010701, adószám: 13216054-2-11, telefonszám: 0036-, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., képviseli: Körtvélyessy Géza és Méri Szilárd ügyvezetők, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Sliva Gabriella, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden a http://menomunkahely.hu/ oldalon állásra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés részleteiről:

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán keresztül adataik megadásával jelentkezzenek álláshirdetéseire.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok, céljaik, jogalap és tárolási idő?

 1. A kezelt adatok köre, céljaik, jogalapja és tárolási ideje:

Kezelt adatok köre

Célja

Jogalapja

Tárolási ideje

Vezetéknév*

azonosítás, megszólítás

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

legkorábbi beálltáig: törlési kérelemig, vagy

pozíció betöltéséig, vagy jelentkező érintett külön hozzájárulása alapján 2 évig

Keresztnév*

Település*

azonosítás, pozíció megpályázása szempontjából releváns adat

E-mail cím*

kapcsolatfelvétel és -tartás

feltöltött önéletrajz adatkörei*

pályázat feltételeinek való megfelelés vizsgálata

technikai adat: adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének időpontja*

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdekel (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a célban ölt testet

előzőek tárolási idejében és a tárolás megszűnését követő 5 évig

technikai adat: 2 évig tartó adatkezeléshez történő hozzájárulás jelzésének időpontja*

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a weboldalon történő állásra jelentkezés során megadott adatkörökkel beazonosítható, beazonosított.

Mi az adatkezelés fő célja?

 1. Az adatok kezelésének fő célja az állásjelentkezés lehetővé tétele.

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

  3. Adatkezelő az adatokat feldolgozza és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot jelentkezése kapcsán. A folyamat ettől a lépéstől más adatkezelésben folytatódhat, pl. időpontegyeztetés, levelezés, stb.

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 1. Adatközlés:

  1. Adatkezelő közös adatkezelést végez az alábbi adatkezelővel, és célból:

   1. KIRCHHOFF Automotive GmbH (anyavállalat)

   2. munkavállalók felvétele, javadalmazása, jogviszony megszűnése, megszűntetése

  2. adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató felé: DotRoll Kft., Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország, Adószám: 13962982-2-42, Telefon: +36-1-432-3232, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  3. hatóság, bíróság felé szükség esetén.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd alább.

 1. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

  2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

  3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

  4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

  5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

  6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

  7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

  8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

  9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

  10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Milyen jogai vannak az érintettnek?

 1. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Jogos érdek

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (2500 Esztergom, Mátyás király u. 52.) vagy e-mail-es elérhetőségre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Egyéb

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Lezárva: 2020. november hó 1. napján

Körtvélyessy Géza és

Méri Szilárd

ügyvezető

Kirchhoff Hungária Kft.