Általános adatkezelési tájékoztató2020. 12. 14.

A Kirchhoff Hungária Kft.

általános adatkezelési tájékoztatója

a http://menomunkahely.hu/ weboldalon

külső érintettek számára

A KIRCHHOFF Hungária Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Mátyás király u. 52., cégjegyzékszám: 11-09-010701, adószám: 13216054-2-11, telefonszám: 0036-33-511-180, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., képviselik: Körtvélyessy Géza és Méri Szilárd ügyvezetők, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Sliva Gabriella, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett, az Ön szempontjából relevánsnak tekintett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • közös adatkezelést végez az alábbi adatkezelővel, és célból:

  • KIRCHHOFF Automotive GmbH-val a következő célokból:

   • Partnernyilvántartás

   • munkavállalók felvétele, javadalmazása, jogviszony megszűnése, megszűntetése.

Közös adatkezelés tekintetében az elsődleges, érintettel és hatósággal kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő a KIRCHHOFF Hungária Kft.

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

Egyszeri információkérés és -adás során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik a weboldalon keresztül történő megkeresés is.

érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított

Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név

azonosítás

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

kérdés, kérés

válaszadás, tájékoztatás

adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon)

későbbi bizonyítás

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében ölt testet

captcha kód (weboldalon)

annak kizárása, hogy robot küldjön kérdést

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az adatbiztonság követelményének való megfelelésben ölt testet

beküldés időpontja

kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet

adott válasz tartalma, időpontja

válaszadás bizonyítása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

megállapodás megkötéséhez szükséges lépés, ezért a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, kapcsolattartó esetén Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Minden természetes személy, aki az ajánlatkérés illetve ajánlatadás során kezelt adatok alapján beazonosítható, beazonosított (képviselő, kapcsolattartó, Adatkezelő munkavállalója

név, telefonszám, email cím, ajánlat tárgy

felhívásra adott ajánlat tartalma

ajánlatot adó neve

ajánlat időpontja

ajánlatot adó aláírása

az érvényességi időtartam lejártáig vagy ha érintett az ajánlatot elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli

Érintettek

Adatkezelőtől történő megrendelés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a megrendelés leadása, valamint a teljesítéssel kapcsolatos kapcsolattartás

Megállapodás vagy jogos érdek (képviselő / kapcsolattartó adatai vonatkozásában)

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel

megrendelő neve, címe

vevőkód

ügyintéző személy neve, elérhetősége

szállítási cím

számlázási cím

preferált kiszállítási dátum és időpont

megrendelt termék/szolgáltatás adatai

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) során rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

függ a konkrét céltól: önkéntes hozzájárulás, megállapodás, jogos érdek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztet

név, telefonszám, email cím, időpont, tárgy

függ a jogalaptól:, pl. cél megvalósulása, ált. elévülési idő

Érintettek

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése

jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított

2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év

közvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján

jogi kötelezettség teljesítése (számla megőrzése) a 2007. évi CXXVII. törvény (179. §) alapján

minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült

2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év

közvetlenül a számlát kiállító féltől

Kamerarendszer üzemeltetés során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

vagyonvédelem,

személyvédelem

balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása

minőségbiztosítási okok

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Minden természetes személy, aki a térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

képmás, felvételen tanúsított magatartás

30 nap

érintettek

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek

név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás

30 napig

Érintettek

Alkalmassági vizsgálatok során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Érintettek: Minden természetes személy, aki alkalmassági vizsgálat során, eredménye alapján beazonosított, beazonosítható

Cél: meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges szakmai alkalmasság (kompetenciák) felmérése

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

Azonosítás, megszólítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ha meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van kompetencia vizsgálatára

elbírálásig, külön hozzájárulás alapján 2 évig

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

időpont*

Szervezés, előkészületek

teszt kérdéseire adott válaszok és eredménye

adott pozíció betöltésének elbírálása

Az érintett jogai

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (2500 Esztergom, Mátyás király u. 52.) vagy e-mail-es elérhetőségre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2020. november hó 1. napján

Körtvélyessy Géza és

Méri Szilárd

ügyvezetők

KIRCHHOFF Hungária Kft.